Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0241) 3880402

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017