Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0241) 3880402

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trường mầm non Liên Cơ - Yên Phong - Bắc Ninh