Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0241) 3880402

Giờ hoạt động âm nhạc của cô và trẻ lớp nhà trẻ A1