Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

1 số hoạt động của cô và các cháu trường mầm non Liên Cơ- Huyện yên Phong