Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

1 số hình ảnh thi giáo viên giỏi tỉnh năm học 2020- 2021 của trường MN Liên cơ Yên Phong