Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non liên cơ

Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
(0222) 3880402
c0liencoyp.bacninh@moet.edu.vn